چرا میمون (شامپانزه) شبیه انسان است

۱۳۹۹/۵/۱۶

چرا میمون شبیه انسان است؟

دقیقا یک نسل زنده قبل از ما ، شامپانزه ها هستند یه به عبارتی نزدیک ترین گونه به انسان ها شامپانزه ها هستند.
ژن های انسان و شامپانزه ها 99.4 درصد با هم شباهت دارند این یعنی دلیل شباهت شامپانزه ها و انسان ها.
شامپانزه ها و انسان ها در یک گونه قرار دارند به نام هومو
یک تیم در دانشگاه دیترویت 97 ژن مختلف را با هم مقایسه کردند
این ژن ها شامل گوریل ها ، انسان ها ، شامپانزه ها ، و موش ها بودند
پس از مقایسه این ژن ها به این نتیجه دست یافتند که انسان ها و شامپانزه ها با 99.4 درصد شباهت ، نزدیک ترین گونه به هم هستند.
در رده ی بعدی گوریل ها و اورانگوتان ها بودند.
در این تحقیق شباهتی هیچ گونه ای با موش یافت نشد.
پس از این تحقیق دکتر وایدمن گفت شباهت میان انسان و میمون مانند شباهت اسب و الاغ با هم است.
در یک تحقیق دیگر دریافتند که شامپانزه ها در آزمون حافظه ی فعال بسیار قوی تر از انسان ها عمل میکنند و نابغه ترین انسان ها هم در این آزمون از
شامپانزه ها شکست می خورند
دلیل اصلی این موضوع هم همین است که انسان ها در طول تکاملشان بعضی از مهارت های مغز را از دست داده اند تا جای بیشتری برای برای فراگیری زبان داشته باشند.
در مقابل ، در تحقیق دیگر دانشمندان کشف کردند که شامپانزه ها هرگز نتوانستند مانند انسان ها زبان را درک کنند و سخن بگویند.

..